• 211 10 27 000

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Όλα τα Ε.Ι.Χ και Φ.Ι.Χ οχήματα είναι υποχρεωμένα, ένα χρόνο μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας τους,  να εφοδιαστούν με Κάρτα Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ) την οποία και πρέπει να ανανεώνουν κάθε χρόνο.

Αντίστοιχα τα Ε.Δ.Χ οχήματα είναι υποχρεωμένα να εφοδιάζονται με Κ.Ε.Κ, έξι μήνες μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας τους και να την ανανεώνουν κάθε έξι μήνες.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ